SÚŤAŽ S APTOSOM

SÚŤAŽ S APTOSOM

Výherkyňou súťaže sa stala:   

pani Sandra Tempestini

GRATULUJEME!

 

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „APTOS“

SLEDUJTE AJ IG PROFIL @aptoscz !!!

(ďalej len „pravidlá“)

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Omladenie pomocou niťového fiftingu APTOS v hodnote 3000 Eur“  (ďalej len „súťaž“ Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

1. Vyhlasovateľ súťaže

1.1 Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Medical Esthetic s.r.o , so sídlom Bratislava, Hrušovská 20A, PSČ 821 07, IČO: 51663091, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro vložka č. 128707/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).

2. Miesto konania a doba trvania súťaže

2.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v čase od 24.2.2021 00:00:01 hod do 31.3.2021 23:59:59 hod. (ďalej len „doba trvania súťaže“).

Nahlasovanie účastníkov: od 24.2. 2021 do 5.3.2021

Výber výhercu: 5.3.2021

Realizácia zákroku: do 31.3.2021

3. Účasť v súťaži

3.1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony a s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

3.2 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona 40/1964 Zb. . Občianskyzákonník.

4. Priebeh súťaže

4.1 Účastník sa do súťaže zapojí tak, že:

  • dá follow IG profiu mazrekumedical
  • do komentára nám napíše, prečo vybrať práve jeho
  • označíte 2 kamarátky/kamarátov, ktorým by sa náš profil mohol páčiť a požiada ich, aby nám dali tiež follow

4.2  Výber výhercu:

Výhercu vyberieme v piatok 5.3.2021 a jeho meno oznámime cez stories na instagrame. Zapojiť sa je môžné aj viackrát, vždy je však nutné označiť inú dvojicu kamarátov.

4.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez oznámenia a bez akejkoľvek náhrady do súťaže nezaradiť a/alebo zo súťaže vyradiť kohokoľvek, koho vstup účastníka alebo akákoľvek jeho zložka alebo časť:

a) čo i len okrajovo alebo čiastočne nespĺňa podmienky stanovené týmito pravidlami; alebo

b) bola do súťaže odoslaná osobou nespĺňajúcou podmienky pre účasť v súťaži; alebo

c) by mohla ohroziť alebo porušiť vyhlasovateľovi uložené zákonné, právne alebo zmluvné povinnosti; alebo

d) jeho alebo jej (resp. ich) šírenie by mohlo byť v rozpore so záujmami vyhlasovateľa, právnymi predpismi, dokumentom upravujúcim používanie sociálnej siete Facebook alebo Instagram, právami a/alebo oprávnenými záujmami akejkoľvek tretej osoby a/alebo vyhlasovateľovi uloženými zákonnými, právnymi a/alebo zmluvnými povinnosťami; alebo

e) by mohla poškodiť dobré meno a/alebo povesť vyhlasovateľa a/alebo jeho produktov alebo služieb; alebo

f) má povahu prejavu, záznamu, výstupu a/alebo výsledku, právami ku ktorému disponuje osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s jeho alebo jej (resp. ich) použitím v rozsahu, spôsobmi a za podmienok podľa týchto pravidiel; alebo

g) je v rozpore s príslušnou právnou úpravou alebo dobrými mravmi.

Toto rozhodnutie vyhlasovateľa je konečné, bez možnosti odvolania. Vyhlasovateľ nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek zdôvodňovať.

4.4 Do súťaže nebudú zaradení tí účastníci, ktorých súťažné vstupy boli vyhlasovateľovi doručené po termíne ukončenia súťaže.

4.5 Účastník je plne zodpovedný za akúkoľvek časť svojho vstupu. Ak má akákoľvek časť vstupu účastníka povahu výsledku tvorivej činnosti, výstupu a/alebo akéhokoľvek záznamu tvorivej činnosti (napr. text, fotografia), tento vstup účastníka alebo každá takáto jeho zložka alebo časť musí byť prejavom alebo výsledkom vlastnej samostatnej tvorivej činnosti účastníka, ktorý daný vstup uskutočňuje. Prípadne účastník musí k danému vstupu účastníka alebo ku každej jeho zložke alebo časti disponovať všetkými právami a súhlasmi v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie všetkých práv a súhlasov podľa týchto pravidiel súťaže.

4.6 Po skončení súťaže vyhlasovateľ v spolupráci s MUDr. Merita Mazreku vyhodnotí všetky vstupy účastníkov podľa bodu 4.1 pravidiel. Zo všetkých vstupov spĺňajúcich podmienky účasti v súťaži vyhlasovateľ v spolupráci s MUDr. Merita Mazreku vyberie jedného účastníka, ktorý získava výhru v súťaži. Pri určení výhercu budú zohľadnené medicínsko-estetické kritériá. Bez ohľadu na uvedené je však určenie výhercu výlučne na vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ rovnako môže rozhodnúť, že výhercu neurčuje.

5. Výhra, podmienky získania výhry

5.1 Výhrou v súťaži je zákrok APTOS v hodnote 3000 Eur. Zákrok pozostáva z liftingu niťami APTOS tváre a krku.

5.2 Výhru nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti alebo výmenou za tovar.

5.3 V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom vyhlasovateľa alebo osoba mu blízka, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná.

5.4 Výhra v súťaži nebude odovzdaná ani v prípade, že vyhlasovateľ zistí podvodné, resp. nečestné konanie zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru, prípadne bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie takého konania.

5.5 Podmienkou získania výhry je podpis dokumentu pripraveného vyhlasovateľom potvrdzujúceho udelenie súhlasov zo strany účastníka súťaže.

5.6 Nakoľko výhra je medicínsky zákrok, môže táto byť základe medicínskych dôvodov odmietnutá výhercovi. Uvedené platí najmä v prípade ak by na základe dodatočných vyšetrení alebo zistení zdravotný stav výhercu alebo iné okolnosti neumožňovali zákrok, ktorý je predmetom výhry vykonať na výhercovi prípadne by pre neho mohli znamenať zvýšené riziko.

5.7 Ak by výhra v zmysle týchto pravidiel nebola poskytnutá výhercovi z akéhokoľvek dôvodu, je výlučne na rozhodnutí vyhlasovateľa ako s ňou naloží. Vyhlasovateľ môže určiť náhradného výhercu alebo rozhodnúť, že súťaž bude ukončená bez určenia výhercu.

6. Kontaktovanie výhercov

6.1 Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom správy  na svojom  IG konte.

6.2 Výherca je povinný do 72 hodín od odoslania informačnej správy vyhlasovateľom zaslať vyhlasovateľovi svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, mobilný telefónny kontakt a e-mail) pomocou odpovede na informačnú správu vyhlasovateľa. Ak výherca do 72 hodín od zaslania informácie o výhre nebude spätne kontaktovať vyhlasovateľa, výhra prepadá.

6.3 V prípade, že sa vyhlasovateľovi nepodarí výhercu kontaktovať, prípadne sa mu nepodarí výhru odovzdať podľa ustanovenia týchto pravidiel, nárok výhercu na získanie výhry zaniká a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa. V takom prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vybrať nového výhercu alebo si výhru ponechať.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Účasťou v súťaži účastník dobrovoľne udeľuje vyhlasovateľovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré vyhlasovateľovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním výhier, na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

7.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 3 mesiace. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia vyhlasovateľovi a má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže.

7.3 Účastník má právo požadovať od vyhlasovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Podrobné informácie o vašich právach nájdete v úplných informáciách poskytnutých prevádzkovateľom prostredníctvom internetu www.mazrekumedical.sk

7.4 Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne na uvedenej adrese vyššie, alebo prostredníctvom E-mailu: info@mazrekumedical.com

8. Autorské a iné práva

8.1 Ak má vstup účastníka alebo akákoľvek jeho zložka alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (inde len „dielo“ a „autorský zákon“), účastník súťaže zaslaním vstupu účastníka udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona (ďalej len „Licencia“). Vyhlasovateľ je v zmysle udeľovanej Licencie oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom a/alebo vypožičaním, sprístupňovanie diela verejnosti, spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy podľa § 131, uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela a/alebo verejným prenosom diela. Licencia sa udeľuje bezodplatne. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený v rozsahu udelenej Licencie udeľovať tretím osobám sublicenciu a/alebo postúpiť Licenciu na tretiu osobu, s čím účastník zaslaním vstupu účastníka udeľuje svoj predchádzajúci súhlas. Zároveň týmto účastník súhlasí s tým, že udelením sublicencie ani postúpením Licencie na tretiu osobu, nevzniká účastníkovi nárok na akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať a verejne šíriť. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu dielu (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Vyhlasovateľ nie je povinný túto Licenciu využiť.

8.2 Ak má vstup účastníka alebo akákoľvek jeho zložka alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu umeleckého výkonu výkonného umelca alebo záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca v zmysle autorského zákona (ďalej len „záznam“), účastník súťaže zaslaním vstupu účastníka udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 97 ods. 3 autorského zákona (ďalej len „Súhlas“). Vyhlasovateľ je v zmysle udeľovaného Súhlasu oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny záznamu, verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom a/alebo vypožičaním, sprístupňovanie záznamu verejnosti, spracovanie záznamu, spojenie záznamu s iným dielom, zaradenie záznamu do databázy podľa § 131, uvedenie záznamu na verejnosti verejným vystavením originálu záznamu alebo rozmnoženiny záznamu, verejným vykonaním záznamu a/alebo verejným prenosom záznamu. Súhlas sa udeľuje bezodplatne. Súhlas sa udeľuje ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený v rozsahu udeleného Súhlasu udeľovať tretím osobám sublicenciu a/alebo postúpiť Súhlas na tretiu osobu, s čím účastník zaslaním vstupu účastníka udeľuje svoj predchádzajúci súhlas. Zároveň týmto účastník súhlasí s tým, že udelením sublicencie ani postúpením Súhlasu (licencie) na tretiu osobu, nevzniká účastníkovi  nárok na akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Vyhlasovateľ je oprávnený záznam (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať a verejne šíriť. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu záznamu (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Vyhlasovateľ nie je povinný tento Súhlas (licenciu) využiť.

8.3 Ak má vstup účastníka alebo akákoľvek jeho zložka alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu zložky osobnostných práv alebo jej záznamu (napr. záznamu podobizne, prejavov osobnej povahy fyzickej osoby a pod.) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (inde len „občiansky zákonník“), účastník súťaže zaslaním vstupu účastníka udeľuje vyhlasovateľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 občianskeho zákonníka na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa a v rozsahu totožnom s rozsahom Licencie a Súhlasu podľa bodov 8.1 a 8.2 týchto pravidiel. Vyhlasovateľ nie je povinný súhlas podľa tohto bodu pravidiel využiť.

8.4 Účasťou v súťaži účastník súhlasí s vyhotovením záznamov (najmä obrazových a zvukovo-obrazových) zachytávajúcich stav pred a po vykonaní zákroku, ktorý je predmetom výhry. Rovnako účastník udeľuje súhlas s realizáciou záznamov počas výkonu zákroku, ktorý je predmetom výhry. Vyhlasovateľ je oprávnený so záznamami v zmysle tohto bodu pravidiel súťaže nakladať v rozsahu Licencie a súhlasov podľa bodov 8.1, 8.2 a 8.3 týchto pravidiel. Účastník je povinný umožniť vyhlasovateľovi vyhotoviť záznamy stavu účastníka pred, počas a po zákroku, ktorý je predmetom výhry. Pri vyhotovovaní záznamov, je účasník povinný poskytnúť vyhlasovateľovi alebo ním poverenej osobe plnú súčinnosť.

9. Všeobecné podmienky

9.1 Účasť v súťaži je dobrovoľná. Je na každého slobodnom rozhodnutí, či sa do súťaže zapojí alebo nie.

9.2 Zapojením sa do súťaže každý vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

9.3 Súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram či Facebook. Účastník súťaže je oboznámený s tým, že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram či Facebook. Účastník súťaže zároveň berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že elektronická sociálna sieť Facebook ani Instagram nie je zodpovedná za realizáciu ani organizáciu súťaže. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované vyhlasovateľovi nie elektronickej sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

9.4 Za riadnosť, správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých údajov zodpovedá v plnom rozsahu účastník. Účastník sa ako dotknutá osoba zaväzuje poskytnúť len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

9.5 Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä, avšak nielen, problémy pri prevádzke Facebook/Instagram, problémy na strane telefónnych operátorov, poštových alebo iných prepravcov alebo iných subjektov. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nemožnosť upovedomiť výhercu o výhre v súťaži, ktorá spočíva v akýchkoľvek dôvodoch na strane účastníka alebo akejkoľvek tretej osoby.

9.6 Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré účastníkov prípadne vznikli a/alebo vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá ani za akékoľvek škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu a hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania výhry. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať.

9.7 Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

9.8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom vyhlasovateľ nie je v takomto prípade povinný poskytnúť žiadne odškodnenie (napr. náhradu škody a pod.). V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k úplným pravidlám súťaže, ktorý bude zverejnený na web stránke www.mazrekumedical.sk/sutaz. Účinnosť zmien nastáva okamihom zverejnenia dodatku podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti. Vyhlasovateľ s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.

9.9 Účastník berie na vedomie, že výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Účastník nemá na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

9.10 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo akýchkoľvek ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže, platí znenie úplných pravidiel súťaže. Znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

9.11 Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže v elektronickej forme k dispozícii na  web stránke www.mazrekumedical.sk/sutaz.

9.12 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom v súťaži (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade, ak zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži a/alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže, konaním v rozpore s právnymi predpismi a/alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby. Toto rozhodnutie vyhlasovateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

9.13 Vyhlasovateľ má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými osobami. Vyhlasovateľa s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie. Rozhodnutia vyhlasovateľa sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

SLEDUJTE AJ IG PROFIL @aptoscz !!!

V Bratislava dňa 18.2.2021


 

ŽI ŽIVOT PODĽA TVOJICH PREDSTÁV

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.